Świadczenie kulancyjne a regres ubezpieczeniowy

Świadczenie kulancyjne a regres ubezpieczeniowy. Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 19 (2/2015)

Instytucja kulancji ubezpieczeniowej jest terminem powszechnie występującym w żargonie finansowo-prawniczym oraz ma szerokie zastosowanie w praktyce działalności zakładów ubezpieczeń. Termin ten nie został jednak expressis verbis zdefiniowany w przepisach prawa ubezpieczeniowego. Obecny kształt tej instytucji ugruntowany został zatem w oparciu o poglądy przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwo sądów. W praktyce ubezpieczeniowej świadczenie kulancyjne jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w sytuacji, gdy z formalnoprawnego punktu widzenia po stronie zakładu ubezpieczeń brak jest obowiązku jego spełnienia. 

more
1420

KNF - Funkcja compliance w bankach

Compliance, czyli zgodność działalności prowadzonej przez bank z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi przez bank standardami postępowania, to nie tylko podstawowy warunek bezpiecznego, stabilnego i ostrożnego zarządzania bankiem, ale także warunek dopuszczalności wykonywania przez tę instytucję jakichkolwiek usług i czynności. Od blisko dekady funkcja compliance w bankach, również w Polsce, przeżywa swój rozkwit i zaczyna zajmować należyte jej miejsce w systemie zarządzania bankiem.

more
1380

Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW

Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002”. Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

more
2348

Regres roszczeń ubezpieczeniowych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI Ca 65/10, niepublikowany

Istota regresu polega na zmianie wierzyciela w stosunku zobowiązaniowym między osobą poszkodowaną a osobą odpowiedzialną za szkodę przez wejście ubezpieczyciela w miejsce poszkodowanego, a następnie realizacji roszczenia regresowego.

more
1355